Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
foton@qodeinteractive.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

ОБЩИ УСЛОВИЯ

(публикувани на 05.10.2023 г.)

  1. Общи положения

Настоящите Общи условия за ползване на уебсайт: https://skillfactory.bg (наричани по-долу „Общи условия”/”Общите условия”) уреждат отношенията и представляват споразумение между „Скил Фактори“ ЕООД с ЕИК 207482640 – в качеството му на администратор и оператор на интернет страницата, от една страна, и всеки един потребител/ползвател/заявител и/или посетител, който я е заредил в своя интернет браузър, и/или извършващ в нея кликване върху линкове, качване на съдържание, въвеждане на информация, разглеждане или други примерно изброени действия (т. нар.„браузване), от друга страна.

Използването на предоставяните чрез уебсайт: https://skillfactory.bg услуги е възможно само след приемането на настоящите Общи условия. Всяко едно действие на потребител/ползвател/заявител и/или посетител, след като интернет страницата на https://skillfactory.bg е заредена в неговия браузър, представлява електронно изявление, с което той се съгласява с настоящите Общи условия и едновременно с това декларира, че има навършена 16-годишна възраст.

Потребител/Ползвател/Заявител и/или посетител, който не е съгласен с настоящите Общи условия или няма навършена 16-годишна възраст не следва да използва уебсайт: https://skillfactory.bg

“Скил Фактори“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя тези Общи условия, за което дружеството не дължи уведомяване на потребителите/ползвателите/заявителите и/или посетителите.


Всяка промяна или допълване на настоящите Общи условия, включително посочването на последната дата на тяхната актуализация, се публикуват на уебсайта на https://skillfactory.bg

ІІ. Информация за търговеца

„Скил Фактори“ ЕООД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) с ЕИК 207482640, със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Триадица“, ул. „Димитър Манчев“ 1.


Адресът за упражняване на търговската дейност на дружеството съвпада с адреса на неговото седалище.

Официалният уебсайт (електронен адрес) на дружеството е: https://skillfactory.bg

Официалният e-mail за контакт е: contact@skillfactory.bg

III. Предмет, права и задължения

„Скил Фактори“ ЕООД предоставя информация за обхвата на обучителните курсове, продуктите и другите услуги, предлагани от или чрез дружеството, включително записване и продажби на продукт/и. 

„Скил Фактори“ ЕООД предоставя посочената информация както чрез своя официален уебсайт (електронен адрес): https://skillfactory.bg, така също и в офисните си помещения.

Обучителните курсове, продуктите и другите услуги, обявени на официалния уебсайт на „Скил Фактори“ ЕООД, или поместени в офисните помещения, се предоставят от одобрени доставчици и преподаватели (лектори), с които дружеството има действащи договорни правоотношения, а не от самото „Скил Фактори“ ЕООД.

В случай, че някоя от услугите, публикувани на уебсайта на „Скил Фактори“ ЕООД, или поместени в офисните помещения, се предлага директно от дружеството, последното има задължението изрично да отбележи това.

Всички материали, публикувани на уебсайта на „Скил Фактори“ ЕООД са защитени от авторско право, право на интелектуална собственост и другите им сродни права.

Обучителните курсове, продуктите и другите услуги, предлагани чрез уебсайта на https://skillfactory.bg,имат характера на платени услуги.

За всички услуги, „Скил Фактори“ ЕООД – като администратор и оператор на интернет страницата, чрез която се извършва тяхното предлагане, има задължението да посочи размера на цената, с уточнение дали е включен или не данък добавена стойност (ДДС).

Заплащането на съответната услуга, предлагана през уебсайта на „Скил Фактори“ ЕООД, се извършва по начините и сроковете указани там, като основният начин, приет за плащане от страна на дружеството, е чрез преводно нареждане по банков път.

„Скил Фактори“ ЕООД си запазва правото да отказва плащания, направени по различен от горепосочения начин.  

Всяко лице, което има намерение да се възползва от предоставяните чрез уебсайт: https://skillfactory.bg услуги, следва да извърши тяхното заявяване по съответно указания за услугата начин, включително и при необходимост да попълни формуляр за регистрация.

Организирането на обучителните курсове, които се водят от преподаватели (лектори) – денят, часът и мястото на тяхното провеждане, става след като се събере необходимият брой от курсисти за съответния курс. 

Информацията за необходимия брой курсисти за съответния курс, включително денят, часът и мястото на неговото провеждане, се предоставя от „Скил Фактори“ ЕООД на официалния уебсайт https://skillfactory.bg, по електронен път или чрез телефонен разговор с всеки заявил участие и извършил плащане.

В случай, че курсист, заявил и заплатил участие в обучителен курс, реши да се откаже от него, той може да направи това, като за целта следва да уведоми „Скил Фактори“ ЕООД в срок до 2 (две) седмици от започването на съответния курс. 

Уведомяването се счита за изпълнено и доведено до знанието на „Скил Фактори“ ЕООД, ако е направено до официалната електронна поща на дружеството, чрез телефонен разговор, или чрез използването на други средства за масово осведомяване, от които по недвусмислен начин се манифестира намерението за отказ и става възможно установяването на лицето. 

Ако отказът е извършен в срок и по начин, направил възможен узнаването, „Скил Фактори“ ЕООД има задължението да възстанови заплатената от курсиста сума.

Ако отказът е извършен след изтичането на 2 (седмици) от началото на курса, „Скил Фактори“ ЕООД не възстановява направеното от курсиста плащане.

„Скил Фактори“ ЕООД си запазва правото да: 

– отмени всеки обучителен курс преди публикуваната дата за започването му, като в този случай се посочва алтернативна дата за старт или пълно възстановяване на таксата.

– направи промени в предварително дадената информация за лектора за съответния обучителен курс, включително начините за неговото организиране и провеждане. При тези обстоятелства дружеството се задължава да вложи разумни усилия, за да обезпечи реализирането на обучителния курс. Ако предприетите алтернативни усилия не са приемливи за курсиста, който е направил плащане преди тези промени, „Скил Фактори“ ЕООД следва да възстанови заплатената сума.

„Скил Фактори“ ЕООД си запазва правото да: 

– изиска от курсист да напусне съответното обучение (без възстановяване на таксата) във всеки един момент от неговото провеждане, без значение дали са изминали 2 (две) седмици от неговото начало, ако курсистът е в нарушение на някоя академична или друга политика на дружеството, ако умишлено, с поведението си, препятства провеждането на курса, пречи на останалите курсисти или нарушава други правила, които „Скил Фактори“ ЕООД счита за неприемливи.

– изисква от курсист да напусне съответното обучение, без значение дали са изминали 2 (две) седмици от неговото начало, ако дължимите плащания не са постъпили или тяхното постъпване е анулирано поради причини, независещи от „Скил Фактори“ ЕООД.

Таксите не подлежат на връщане, освен ако „Скил Фактори“ ЕООД не прецени, че  са налице обстоятелства, сочещи липсата на вина у курсист или причини, в следствие на които той е бил в състояние на обективна невъзможност да изпълни задълженията си към дружеството.

В случай, че на уебсайта на https://skillfactory.bg се публикуват учебни материали и учебни модули, включително всякаква учебна литература, достъпването до която става само след като потребител/ползвател/заявител и/или посетител извърши плащане, то същите не могат да се променят, копират, възпроизвеждат, публикуват, плагиатстват, разпространяват и/или компрометират по други възможни начини. 

Всяко подобно действие, доколкото не е изрично разрешено от „Скил Фактори“ ЕООД, е строго забранено и ще представлява нарушение на някое от авторските права, права на интелектуална собственост и другите им сродни права. 

Относно учебните материали, учебните методики и модули, както и всеки друг учебен източник, предоставяни чрез Learning Management System (LMS) – те са с гарантиран достъп на курсистите както по време на периода на съответния курс, така също и в период до 1 (един) месец след неговия край. 

Достъпът включва възможността курсист да достъпва, записва и сваля учебни материали, включително да извърша и други позволени през Learning Management System (LMS) действия. 

Достъпът следва да бъде изцяло за лична полза на курсиста, като същият не следва да разпространява, публикува или компрометира по друг недобросъвестен начин информацията и учебните материали, които е свалил или записал през Learning Management System (LMS).  

С изтичането на срока от 1 (един) месец след края на съответния курс, достъпът до тези материали се деактивира автоматично и курсистите няма да имат възможността да ги достъпват освен при заявяването на същия и/или нов курс на сайта на „Скил Фактори“ ЕООД, предоставян през платформата Learning Management System (LMS). 

„Скил Фактори“ ЕООД не носи отговорност ако достъпът до убесайт https://skillfactory.bg е временно недостъпен, когато това се дължи на причини, за които дружеството не отговаря, респективно се намира в състояние на обективна невъзможност да ги отстрани, в това число такива, свързани със забавяне или смущения, които са присъщи на функционирането на Интернет и World Wide Web, включително вируси и други подобни.

 

  1. Защита на личните данни

„Скил Фактори“ ЕООД е администратор на лични данни и в това си качество предприема мерки за защита на личните данни на потребителите/ползвателите/заявителите и/или посетителите на уебсайт https://skillfactory.bg, включително и при физическа идентификация на свои клиенти, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.


„Скил Фактори“ ЕООД, чрез уебсайт https://skillfactory.bg,както и в своите офисни помещения – чрез физическа идентификация на своите клиенти, може да събира и обработва лична информация като например: три имена, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, постоянен, настоящ адрес/седалище и адрес на управление, телефон, имейл, включително номер на банкова сметка (IBAN), номер на различни платежни инструменти (кредитни, дебитни карти и др.), информация за обслужваща Банка и др.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват при извършване на дейността на „Скил Фактори“ ЕООД, въз основа на изричното спазване на посочените европейски и национални нормативни актове, както и всички приложими в областта актове, включително приетата от дружеството Политика за защита на личните данни.

Потребителите/ползвателите/заявителите, чиито лични данни се събират, обработват и съхраняват, имат всички права по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да бъдат забравени въз основа на тяхно изрично искане, отправено по електронен път до „Скил Фактори“ ЕООД, на официалния имейл адрес: contact@skillfactory.bg.

„Скил Фактори“ ЕООД може да събира анонимно демографски данни като например град, години, пол, интереси и предпочитания. Информация за операционната система на потребител/ползвател/заявител и/или посетител на официалния уеб сайт на „Скил Фактори“ ЕООД: https://skillfactory.bg, също може да бъде събирана като например: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и др. Тази информация се използва изключително и само за поддръжка на услугите, предоставяни чрез уебсайт https://skillfactory.bg, и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.

В случай на противоречие между настоящите Общи условия и постигнати уговорки в специален договор, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.